Haberler

Mahmut Şevket Paşa Suikastı

Tarih Haber / 11.06.2015

Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, 102 sene önce bugün Harbiye Nezareti’nden Bab-ı Ali’ye giderken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kosova Valiliği sırasında (1905) İttihat ve Terakki Cemiyet ile ilişkiler kuran Mahmut Şevket Paşa, II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle (1908) birlikte siyasi hayatının en parlak dönemine ulaşır. 31 Mart Vakası (13 Nisan 1909) ve Sultan II. Abdülhamit’in hal edilmesinde (27 Nisan 1909) etkin rol oynayan Mahmut Şevket Paşa, Bab-ı Ali baskınıyla (23 Ocak 1913) beraber sadrazamlık makamına getirilir. Balkan Muharebeleri sırasında bu görevinin yanı sıra Harbiye Nazırlığı görevini de yürüten Paşa, 11 Haziran 1911 günü silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybeder. Olayın failleri kısa sürede yakalanarak idam edilse de azmettiricilerin kim olduğu noktasında tartışmalar hala sürmektedir. Olayın sonuçlarından yola çıkılarak yapılacak bir analiz, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne işaret etmektedir. Zira İttihat ve Terakki olayın ardından Sadrazamlık makamını Said Halim Paşa üzerindne kendi tekeline almakla kalmamış asayişin bozulmasından bahisle muhalefeti de susturmuştur. 31 Mart’ın sözde İttihatçılara özde II. Abdülhamit’e karşı tertip edilmiş bir “vaka” ve olaydan tek karlı çıkanın İttihatçılar olduğu hesaba katılırsa, Mahmut Şevket Paşa suikastı üzerinden de benzer iktidar oyunları tertip edildiği düşünülebilir. 12 Haziran 1913 günü, Sabah gazetesinde suikastla ilgili yayımlanan ilk “Resmi Beyanname” aşağıdaki gibidir:

Matbuat Müdüriyeti’nden:

Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa Hazretleri bu (dün) sabah Harbiye Nezaretinden Bab-ı Ali’ye geldikleri ve otomobil Bayezid Meydanı’ndan Divanyolu’na sapacağı sırada yol tamiratı ve bir miktar kalabalık hasebiyle tevakkufa mecbur olmuş ve bu esnada eşhas-ı mechule tarafından otomobil üzerine 10 el kadar silah atılmıştır. Bu taarruz neticesinde Sadrazam Paşa Hazretleri mecruhen Harbiye Nezareti’ne avdetle yarım saat sonra aldıkları cerihadan müteessiren ikmal-i enfas etmişlerdir. Refaketlerinde bulunan yaverlerinden Bahriye Mülazımı İbrahim bey dahi atılan mermilerin isabetiyle vefat eylemiştir. Heyet-i Vükela Harbiye Nezareti’nde ictima eylemiş ve cihet-i askeriyece muhafaza-ı asayiş zımnında tedabir-i lazıme ittihaz olunmuştur. Katillerden zan olunan Topal Tevfik namında bir şahıs Gedikpaşa cihetlerinde bir abdesthane derununda yedinde iki revolver ile bir miktar mermi bulunduğu halde derdest olunmuştur. Polis taharriyata ve tamik-i tahkikata devam etmektedir.

Yeni Haberler